Adatvédelmi Szabályzat

 1. Fogalom meghatározások

  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

  Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

  Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

  Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

  Adathelyesbítés: az Érintett írásbeli kérelme alapján személyes adatainak módosítása a Szolgáltató által.

  Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

  Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

  Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

  Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 2. Szolgáltató adatai

  Név: Rackhost Zrt. (a továbbiakban Szolgáltató)
  Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
  E-mail: info@nextserver.hu
  Telefon: +36 1 445 1300
  Fax: +36 1 700 1650
  Honlap: nextserver.hu

 3. A Szabályzat hatálya

  A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a Szolgáltatóval felhasználói, regisztrált felhasználói, illetve igénybe vevői jogviszonyban lévő természetes és jogi személyekre, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.

 4. Adatok kezelése

  1. A kezelt adatok köre

   1. A felhasználóra vonatkozó személyes adatok a honlap technikai üzemeltetése érdekében:

    • a számítógép IP-címe
    • domain-név (URL)
    • a hozzáférés adatai
    • az ügyfél file lekérés (file név és URL)
    • a HTTP válaszkód
    • a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt
    • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége
    • a látogatás időpontja
    • a látogatás időtartama
    • a megtekintett oldalak adatai
    • a használt böngészőprogram neve
    • cookie-k
   2. A hírlevél feliratkozás során kezelt adatok (A hírlevelek a Szolgáltató saját termékeire vonatkozó akciókat, fejlesztéseket tartalmaznak; e-mailben vagy admin felületen keresztül a Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni.):

    • A felhasználóra vonatkozó személyes adatok
    • Teljes név
    • Email cím
   3. Hibajegy funkciót használók vonatkozásában kezelt adatok köre:

    • Email cím
    • A kapcsolat során megjelenített név
    • A funkció használatának időpontja
    • A funkció használata során lebonyolított kommunikáció
   4. A regisztrált felhasználókra vonatkozóan kezelt személyes adatok köre:

    • A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok
    • Természetes személy
     • Születési neve
     • Cím
     • Email cím
     • Telefonszám
     • Regisztráció és a fiók használatának időpontja
    • Nem természetes személy
     • Cég neve
     • Cím
     • Adószám
     • Email cím
     • Telefonszám
     • Regisztráció és a fiók használatának időpontja
   5. Domain szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozóan kezelt adatok köre:

    • Regisztrált felhasználókra vonatkozó személyes adatok köre
    • Természetes személy
     • Születési neve
     • Cím
     • Személyi igazolvány szám
     • Email cím
     • Telefonszám
    • Nem természetes személy
     • Cég neve
     • Cím
     • Adószám
     • Email cím
     • Telefonszám
  2. Előfizetett szolgáltatásra vonatkozó adatok kezelése

   • Előfizető által feltöltött fájlok a tárhelyen
   • Előfizető által használt levelezés, bejövő levelek tárolása
   • Előfizető fájljairól és adatairól készített adatmentés
   • Előfizető tevékenységéből származó logfájlok
   • Domain szolgáltatás megrendeléshez feltöltött dokumentumok
  3. Kezelt adatok tárolásának időtartama

   A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatok kezelése a Szolgáltató részéről a szolgáltatásra vonatkozó igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától a szolgáltatás fenntartásáig tart. A Szolgáltató kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely a szolgáltatások delegálásához és fenntartásához szükségesek. A Szolgáltató nem kezel különleges adatot.

   A Szolgáltató a logfájlok típusait az alábbi időtartamig tárolja:

   • Bejövő levelek naplója: 4 hét
   • Kimenő levelek naplója: 4 hét
   • Webszerver használatának forgalmi naplója: 1 év
   • A fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplója: 4 hét
  4. A személyes adatok kezelésének a jogcíme

   Az adatszolgáltatás önkéntes. A szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével illetve a szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.

  5. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

   A Felhasználó írásban, a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,-a kötelező adatkezelés kivételével- kérheti adatai zárolását, törlését illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

  Az adatokat elsődlegesen a Rackhost Zrt. illetve a Rackhost Zrt. belső munkatársai jogosultak megismerni. Nem teszik közzé azokat és amennyiben nem indokolt, harmadik személyek részére nem adják át.

  Indokolt esetben azonban a szolgáltatást biztosító informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, vagy az elszámolás rendezése során a Rackhost Zrt. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt, könyvelőt) vehet igénybe. A Rackhost Zrt. nem felelős az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért.

  A fentieken túlmenően a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) továbbá a Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.

  Szolgáltatónak kötelessége .hu domain regisztráció és a nemzetközi domain regisztráció esetén a regisztrációt végző szervezet részére személyes adatot átadni.

  A .hu végződésű domainek regisztrációja esetén, amennyiben a megrendelés és az ellenérték kifizetése megtörtént, a domain igénylést kötelessége a Szolgáltatónak a központi domain regisztrátor részére (Hureg) továbbítani, ahol ellenőrzésre kerül a megadott adatok helyessége, valamint az igényelt domain jogi megfelelősége. Ezenkívül az Internet Szolgáltatók Tanácsa, a hivatalos .hu domain nyilvántartó (későbbiekben Nyilvántartó) részére kötelező adatszolgáltatással tartozik minden Regisztrátor. A domain használó személyének megállapítását szolgáló adatokat a Nyilvántartó a "WHOIS" adatbázisban nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, kizárólag abból a célból, hogy a .hu ccTLD alá bejegyzett domainekkel kapcsolatos technikai problémák elhárítása, valamint a bejegyzett domain nevekkel, illetve azok használatával kapcsolatos jogos érdekérvényesítése végett a domain használatáért felelős személy kilétének megállapítását lehetővé tegye. A Nyilvántartó adatkezelési szabályzata a https://www.domain.hu/adatkezeles/ linken elérhető.

  A .com végződésű és egyéb nemzetközi domain nevek esetén a domain nevek és tulajdonos adatainak nyilvánosságra hozatala tekintetében a https://www.icann.org nemzetközi szabályzata az irányadó.

 6. Adatbiztonság

  A Rackhost Zrt. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók személyes adatainak biztonságát, ezzel kapcsolatban a Szolgáltató folyamatosan naprakészen tartja az alkalmazottakat. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.

  Saját tulajdonban, a Rackhost Zrt.-nél találhatók az adatkezelést kiszolgáló szerverek. A Rackhost Zrt. megőrzi az adatkezelés során a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás folyamatának teljességét és pontosságát; a rendelkezésre állást: gondoskodik róla, hogy a jogosult használó hozzá tudjon férni az szükséges információhoz, és rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök, amikor indokolt.

  Esetleges adatszivárgás, rendszer elleni visszaélés esetén a Szolgáltató megtesz minden szükséges lépést:

  • Megakadályozza a szivárgást
  • Begyűjti az esetről a fellelhető információkat
  • Tájékoztatja a megfelelő hatóságokat
  • Értesíti az érintett Felhasználókat

  Azonban a Felhasználó köteles tudomásul venni, hogy a Szolgáltató az előzőekben leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem vonható felelősségre az előre nem látható okok, környezeti katasztrófa, illetéktelen rendszerbehatolás, harmadik fél által okozott üzemzavar, szándékos rongálás stb. esetén a személyes adatok harmadik félhez kerülésében. A Felhasználó ilyen esetekben nem élhet kártérítési igénnyel.

 7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

  A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a Felhasználók előzetes értesítése mellett. A Felhasználó a módosítás hatályba lépését követően elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt, a weboldal akár egyetlen alkalommal történő látogatásával vagy a szolgáltatás használatával.

 8. Cookie-szabályzat

  Az adott honlap minden számítástechnikai eszközön kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor, ezek a cookie-k. Ezek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy a Látogató engedélyezze a cookie-k használatát.

  A Szolgáltató használ a honlapon cookie-kat, azonban személy szerint egy Látogatót sem lehet a cookie-kban tárolt információk alapján beazonosítani. A gyűjtött adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. A cookie-k által kinyert adatok körébe tartozik, hogy a Látogató járt-e már korábban a weboldalon, illetve milyen oldalakat nézett meg. Ezek alapján beazonosítható, mely szolgáltatások iránt érdeklődik. A Látogatónak lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben nem garantálható, hogy a weboldal minden szolgáltatása megfelelően használható lesz.

  A szolgáltató weboldala a cookie-k segítségével tartja nyilván:

  • a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat
  • a böngésző típusát és verzióját
  • operációs rendszert
  • hivatkozó URL-cím-et (korábban megtekintett webhely)
  • a hozzáféréshez használt számítógép IP-címét
  • a látogatás dátumát és időpontját
  • a cookie használtra vonatkozó beleegyezést
  • kosárba tett termékeket
  • a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit a szolgáltatások, illetve a weboldal fejlesztése érdekében

  A Szolgáltató a fentiekben említett adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzíti.

  A Szolgáltató a következő kétfajta cookie-t használhatja:

  • Átmeneti (session) cookie: ideiglenes adatok, melyek a böngészés végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
  • Állandó (persistent) cookie: Az adatok hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatás alkalmával a kiszolgáló felismerje a Látogatót a számítógép „címkéje” alapján.

  Harmadik féltől kapott cookie-k:

  - Google Analytics
  _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx:
  Név nélküli adatokat gyűjt arról, hogyan használják a Látogatók a weboldalt, ennek alapján lehet javítani a használhatóságot.
  További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

  - capturly.com
  Név nélküli adatokat gyűjt arról, hogyan használják a Látogatók a weboldalt, ennek alapján lehet javítani a használhatóságot.
  További információ: https://capturly.com/privacy

  - Facebook.com
  datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd:
  A weboldal tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése.
  További információ: https://www.facebook.com/business/gdpr

  - accounts.google.com
  GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session:
  A weboldalunk tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett a Szolgáltatónak nincs ellenőrzése.
  További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu